W dążeniu do ciągłego rozwoju naszej firmy, doskonaleniu wyrobów oraz zwiększaniu satysfakcji klientów firma CURTIS wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy:

Wyrazem tego jest zatwierdzona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego określająca kierunki działania oraz cele jakie zamierzamy osiągnąć. Potwierdzeniem skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemów jest przyznanie przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV CERT certyfikatu jakości ISO 9001:2015 i certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2015.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Misją Curtis Development Sp. z o.o. Dział Przetwórstwa Tworzyw w Krzywonosi jest osiągnięcie zadowolenia Klientów, przy jednoczesnym umocnieniu naszej pozycji na rynku producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. W celu zmniejszenia ryzyka i wpływu zmian koniunktury na wyniki finansowe firmy, prowadzimy dywersyfikację produkcji z jednoczesnym utrzymaniem Klienta kluczowego. Produkcję wyrobów prowadzimy w sposób profesjonalny i efektywny, w zgodzie z wymaganiami prawnymi, z dbałością o środowisko naturalne i bezpieczne warunki pracy.

Mając świadomość faktu, że jakość jest głównym czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku, a także mając przeświadczenie, że prowadząc działalność należy postępować zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, pamiętając o ochronie środowiska naturalnego, jak również o bezpiecznych o higienicznych warunkach pracy, Curtis Development Sp. z o.o. Dział Przetwórstwa Tworzyw zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, by oferowane przez nas wyroby i usługi:

 • spełniały wymagania i oczekiwania Klientów oraz stron zainteresowanych,
 • sprawiały naszym Klientom pełną satysfakcję ze współpracy,
 • były zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązaliśmy,
 • były realizowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska naturalnego w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.

W związku z powyższym konsekwentnie dążymy do:

 • współpracy z Klientami i stronami zainteresowanymi poprzez ocenę ich potrzeb, jak również analizę opinii o wyrobach i usługach,
 • korzystania tylko z dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe, środowiskowe i bhp nasze i naszych Klientów,
 • zapewnienia terminowości i dyspozycyjności przy realizacji zamówień Klientów,
 • wprowadzenia zasady, że za jakość, ochronę środowiska, za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiadają wszyscy pracownicy, poczynając od Najwyższego Kierownictwa, kończąc na wykonawcy najprostszej czynności,
 • utrzymywania, jak również ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnego wydania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, efektem czego jest poprawa jakości wyrobów, usług oraz efektów działalności środowiskowej wraz z poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników stosownie do rosnących wymagań jakościowych, środowiskowych z jednoczesnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenia nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 • monitorowania odpowiednich parametrów oraz procesów technologicznych mających wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycie zasobów naturalnych, energii i paliw,
 • okresowej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych.
 • eliminacji zagrożeń i ograniczenia ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym wykorzystując postęp techniczny i organizacyjny,
 • prowadzenia konsultacji przy współudziale pracowników w kwestiach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklarujemy, że położymy nacisk na zadowolenie Klientów, dobrą atmosferę w firmie oraz wykonywanie zadań w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Zobowiązujemy się także dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne zasoby do realizacji powyższych celów i zadań.