W dążeniu do ciągłego rozwoju naszej firmy, doskonaleniu wyrobów oraz zwiększaniu satysfakcji klientów firma CURTIS wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy:

Wyrazem tego jest zatwierdzona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego określająca kierunki działania oraz cele jakie zamierzamy osiągnąć. Potwierdzeniem skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemów jest przyznanie przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV CERT certyfikatu jakości ISO 9001:2015 i certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2015.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego

Mając świadomość faktu, że jakość jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku, a także mając przeświadczenie, że prowadząc działalność należy postępować zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju pamiętając o ochronie środowiska naturalnego Curtis Development Sp. z o.o. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, by oferowane przez nas wyroby i usługi:

 • spełniały wymagania i oczekiwania klientów oraz stron zainteresowanych,
 • sprawiały naszym Klientom pełną satysfakcję ze współpracy,
 • były zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązaliśmy,
 • były realizowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

W związku z powyższym konsekwentnie dążymy do:

 • współpracy z klientami i stronami zainteresowanymi poprzez ocenę ich potrzeb i analizę opinii o wyrobach i usługach,
 • korzystania tylko z dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe i środowiskowe nasze i naszych klientów,
 • zapewnienia terminowości i dyspozycyjności przy realizacji zamówień klientów,
 • wprowadzenia zasady, że za jakość i ochronę środowiska odpowiadają wszyscy pracownicy, poczynając od Najwyższego Kierownictwa, kończąc na wykonawcy najprostszej czynności,
 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami aktualnego wydania norm ISO 9001 i ISO 14001, efektem czego jest poprawa jakości wyrobów i usług oraz efektów działalności środowiskowej,
 • stałego podnoszenie kwalifikacji pracowników stosownie do rosnących wymagań jakościowych i środowiskowych,
 • prowadzenia nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 • monitorowania odpowiednich parametrów oraz procesów technologicznych mających wpływ na emisję,
 • zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycie zasobów naturalnych, energii i paliw,
 • okresowej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych.

Deklarujemy, że położymy nacisk na zadowolenie klientów, dobrą atmosferę w firmie oraz wykonywanie zadań w sposób odpowiedzialny. Zobowiązujemy się także dołożyć wszelkich starań i zapewnić niezbędne zasoby do realizacji powyższych celów i zadań.