Jakość

W dążeniu do ciągłego rozwoju naszej firmy, doskonaleniu wyrobów oraz zwiększaniu satysfakcji klientów firma CURTIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy:

PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN ISO 14001:2015

Wyrazem tego jest zatwierdzona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowgo określająca kierunki działania oraz cele jakie zamierzamy osiągnąć. Potwierdzeniem skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemów jest przyznanie przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV CERT certyfikatu jakości ISO 9001:2008 i certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2004.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowgo

Mając świadomość faktu, że jakość jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku, a także mając przeświadczenie, że prowadząc działalność na-leży postępować zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju pamiętając o ochronie środowiska natural-nego Curtis Development Sp. z o.o. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, by oferowane przez nas wyroby i usługi:

 • spełniały wymagania i oczekiwania klientów oraz stron zainteresowanych
 • sprawiały naszym Klientom pełną satysfakcję ze współpracy
 • były zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobo-wiązaliśmy
 • były realizowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska naturalnego

W związku z powyższym konsekwentnie dążymy do:

 • współpracy z klientami i stronami zainteresowanymi poprzez ocenę ich potrzeb i analizę opinii o wyrobach i usługach
 • korzystania tylko z dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe i środowiskowe nasze i naszych klientów
 • zapewnienia terminowości i dyspozycyjności przy realizacji zamówień klientów
 • wprowadzenia zasady, że za jakość i ochronę środowiska odpowiadają wszyscy pracownicy, poczynając od Najwyższego Kierownictwa, kończąc na wykonawcy najprostszej czynności
 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami aktualnego wydania norm ISO 9001 i ISO 14001, efektem czego jest poprawa jakości wyrobów i usług oraz efektów działalności środowiskowej
 • stałego podnoszenie kwalifikacji pracowników stosownie do rosnących wymagań jakościowych i środowiskowych
 • prowadzenia nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej
 • monitorowania odpowiednich parametrów oraz procesów technologicznych mających wpływ na emisję
 • zanieczyszczeń do powietrza oraz zużycie zasobów naturalnych, energii i paliw
 • okresowej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych.

Deklarujemy, że położymy nacisk na zadowolenie klientów, dobrą atmosferę w firmie oraz wy-konywanie zadań w sposób odpowiedzialny. Zobowiązujemy się także dołożyć wszelkich starań i za-pewnić niezbędne zasoby do realizacji powyższych celów i zadań.