Jakość

W dążeniu do ciągłego rozwoju naszej firmy, doskonaleniu wyrobów oraz zwiększaniu satysfakcji klientów firma CURTIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy:

 • PN-EN ISO 9001:2008
 • PN-EN ISO 14001:2004

 • Jakość - Curtis Development Krzywonoś
 • Jakość - Curtis Development Krzywonoś

Wyrazem tego jest zatwierdzona przez Dyrektora Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa określające kierunki działania oraz cele jakie zamierzamy osiągnąć. Potwierdzeniem skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemów jest przyznanie przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV CERT certyfikatu jakości ISO 9001:2008 i certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2004.

Polityka Jakości

Mając świadomość faktu, że jakość jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, Curtis Development Sp. z o.o. Dział Przetwórstwa Tworzyw zobowiązuje się do dostarczania wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania klienta.

W związku z powyższym konsekwentnie dążymy do:

 • współpracy z klientami poprzez ocenę ich potrzeb i analizę opinii o wyrobach,
 • zapewnienia terminowości i dyspozycyjności przy realizacji zamówień klientów,
 • wprowadzenia zasady, że za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy, poczynając od Dyrektora, kończąc na wykonawcy najprostszej czynności,
 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników stosownie do rosnących wymagań jakościowych,
 • korzystania tylko z dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe nasze i naszych klientów.

Deklarujemy, że położymy nacisk na zadowolenie klientów, dobrą atmosferę w firmie oraz wykonywanie zadań w sposób odpowiedzialny.

Polityka Środowiskowa

Zdając sobie sprawę jak ważna jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz mając świadomość efektów oddziaływania zakładu Curtis Development Sp. z o.o. Dział Przetwórstwa Tworzyw w Krzywonosi na środowisko wynikających z prowadzonej działalności zapewniamy, że jednym z nadrzędnych celów firmy jest produkowanie wyrobów przyjaznych środowisku, przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 • monitorowanie odpowiednich parametrów oraz procesów technologicznych mających wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • monitorowanie oraz racjonalizację zużycia zasobów naturalnych, energii i paliw,
 • przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 • okresową identyfikację i stałe nadzorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,
 • ciągłe doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska, które będzie efektem realizowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO14001.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań i zapewnić niezbędne zasoby do realizacji powyższych celów i zadań służących minimalizacji negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Curtis Development Sp. z o.o. w Krzywonosi jest długofalowy rozwój rynkowej i ekonomicznej pozycji Zakładu. Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom naszych odbiorców, podejmujemy szereg aktywnych i skoordynowanych działań zmierzających do zaspokajania potrzeb i wymagań nie tylko obecnych, ale także przyszłych klientów. Dzięki niezaprzeczalnym atutom popartym zaangażowaniem naszych pracowników, rozwiniętą infrastrukturą, możliwościami wytwórczymi, możemy w bardzo krótkim czasie stać się uznanym dostawcą wyrobów z tworzyw sztucznych do wielu branż przemysłu.